Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí „Rámcové smlouvy o provádění spotových devizových obchodů a o poskytování platebních služeb“ a jsou součástí smluvní dokumentace jednorázových obchodů skrze portál EuroPlatba.cz.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ


1. Poskytovatel služeb 

Informace podle ust. 134 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů

 

Obchodní společnost (jméno poskytovatele): EasyChange s.r.o.
Sídlo společnosti (sídlo poskytovatele): Jungmannova 747/28, 110 00, Praha 1
IČO: 290 44 570
Zápis v OR: vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 162417
Adresa pověřeného zástupce nebo pobočky poskytovatele, je-li platební služba poskytována jejich prostřednictvím: Platební služba není poskytována prostřednictvím  pověřeného zástupce
Název a sídlo orgánu dohledu: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, Na Příkopě 28, Praha 1
Registrace u České národní banky: Rozhodnutí ČNB č.j. 2019/038802/CNB/570
Údaj o tom, zda je poskytovatel zapsán v seznamu poskytovatelů, jeho registrační číslo: https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND_RESPONSE

 

(dále jako „Poskytovatel služeb“)

 

2. Náš vztah s Vámi

 

3. Právní základ služby

Poskytovatel platebních služeb postupuje vždy v souladu s aktuálními právními předpisy ČR, včetně harmonizovaného právního rámce Evropské unie, zejména:

 

 

 

4. Dohled nad Poskytovatelem služeb

Dohled vykonává:

 

 

5. Služby

Službami se rozumí uzavírání devizových obchodů s devizovým místem a dále využívání portálu www.europlatba.cz, popř. v jeho dalších jazykových mutacích (dále jen “www.Europlatba.cz”), Klientské zóny na www.easychange.czči v dalších jazykových mutacích webu (dále jen “www.EasyChange.cz”), či služby Monitoru kurzů na www.easychange.cz či v dalších jazykových mutacích webu.

Služba devizových obchodů je poskytována bezhotovostně. Dodání měny probíhá bezhotovostně mezi zadavatelem určenými bankovními účty. Nejsou akceptovány platební karty. Zadavatel nese náklady účtované mu jeho bankou. Výši těchto nákladů si může zadavatel ověřit předem u své banky. Náklady, které jsou zadavateli účtovány, jsou uvedeny v Sazebníku, jehož aktuální znění je na www.easychange.cz.


II.

DEFINICE POJMŮ

 

 III.

ZPŮSOBILOST ZADAVATELE

 

 

IV.

UZAVÍRÁNÍ SMLUVNÍHO OBCHODU

 

 1. Poskytovatel služeb může využívat tzv. obchodního zástupce podle občanského zákoníku. Tímto obchodním zástupcem se v žádném případě nerozumí pověřený zástupce ve smyslu ust. § 25 zákona o platebním styku.

 2. V případě, je-li zájemce o služby Poskytovatele služeb kontaktován obchodním zástupcem, tak platí, že obchodní zástupce zájemce pouze seznamuje s podmínkami poskytované služby a není v žádném případě oprávněn se zájemcem sjednávat smlouvu nebo vlastní obchod. 

 

Pozn. Uživatel služby portálu www.Europlatba.cz neuzavírá Rámcovou smlouvu, vždy uzavírá jednotlivý smluvní obchod za podmínek uvedených na portálu www.Europlatba.cz.

 

Uživatelské účty

 

Žádné zplnomocněné osoby u Europlatby.cz

Uživatel portálu Europlatba.cz potvrzuje souhlasem s těmito obchodními podmínkami, že příkaz k obchodu zadává on sám svým jménem a je vlastníkem zasílaných peněžních prostředků, popř. je oprávněným a pověřeným pracovníkem firmy (účetní, jednatel, apod.) a zadává v takovém případě příkaz k obchodu pod obchodním jménem firmy zadavatele. Pokud uživatel směňuje prostředky, kterých není vlastníkem, je nutné doložit e-mailem plnou moc vlastníka peněžních prostředků. Plná moc nemusí být notářsky ověřena. Z plné moci musí vedle údajů osob a jejich osobních dokladů vyplývat i jasné určení úkonu, ke kterému je zplnomocněný zmocněn. Devizové místo si vyhrazuje právo nedostatečně zpracovanou plnou moc odmítnout a obchod neprovést.

 

V.

VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODU

 

 

1. Zadání příkazu

 

Požadavek k devizovému obchodu nelze zadat telefonicky!

 

 

2. Odsouhlasení podrobností obchodu oběma smluvními stranami

 

 

 

3. Úhrada zadavatelem

 

 

 

 

 

4. Úhrada devizovým místem

 

 

 

5. Náklady na obchod

 

 

 

6. Údaje pro hladké vypořádání obchodu

 

 1. své jméno a příjmení, případně název obchodní firmy, 
 2. přesnou výši částky a měnu, kterou chce zadavatel nakoupit, anebo přesnou výši částky a měnu, kterou chce zadavatel prodat;
 3. jméno odesílací banky, na vyžádání i číslo odesílacího účtu, kód odesílací banky;
 4. název účtu příjemce, jak je veden v jeho bance (u některých typů zahraničních plateb i plná adresa vlastníka účtu), číslo účtu a kód banky; 
 5. u zahraničních převodů v měně EUR do Jednotné oblasti pro platby v eurech, tzn. SEPA (Single Euro Payments Area), je zadavatel povinen uvést číslo účtu příjemce ve formátu IBAN a kód banky ve formátu BIC/SWIFT;
 6. režim platby (OUR nebo SHA);
 7. zprávu pro příjemce či další podrobnosti, aby příjemce mohl platbu snadno identifikovat;
 1. zadavatel při částce převyšující ekvivalent 1 000 eur dodá tzv. Prohlášení, které obsahuje:
  • jeho jméno a příjmení, případně název obchodní firmy a IČ,
  • jeho trvalou adresu nebo adresu sídla obchodní firmy v ČR nebo v jiném státě
  • osobní údaje členů statutárního orgánu a majitelů obchodní firmy nad 25 % podílu ve společnosti a to až do koncových fyzických osob;
  • dva osobní doklady
 2. u částek nad 15 000 eur či ekvivalent v jiné měně dodá i doklad o vlastnictví odesílacího účtu, který je veden na jméno zadavatele
 3. u částek nad 15 000 eur či ekvivalent v jiné měně je zadavatel povinen v Prohlášení sdělit devizovému místu i vlastníka peněz, původ peněz a účel konverze.

 

 

 

7. Vrácená platba

 

 

 

8. Dodatečné změny příkazů

 

 

 

9. Zrušení obchodu a odvolání platebního příkazu

 

 

 

10. Odstoupení od uzavřeného obchodu

 

 

 

11. Neuzavření obchodu

 

 

12. Tzv. "podezřelé" obchody dle zákona proti praní špinavých peněz 

 

13. Časy vypořádání

 

 

Zadavatel má povinnost uhradit prostředky co nejdříve po odeslání návrhu transakce (příkazu) devizovému místu a přijetí návrhu transakce devizovým místem. Pokud nebudou prostředky připsány na účet do konce druhého pracovního dne po obdržení navrženého příkazu, povinnost devizového místa provést úhradu svého závazku může zaniknout. Dále platí bod 3. čl. V. těchto všeobecných obchodních podmínek.

Devizové místo nemůže ovlivnit čas potřebný pro banku odesílatele k zaslání prostředků na sběrný účet.

Devizové místo monitoruje své účty v pravidelných intervalech a o připsání prostředků zadavatele informuje co nejdříve, za předpokladu, že byly připsány v provozní době devizového místa, která je uvedena na webových stránkách Poskytovatele služeb v záložce „kontakty“.

Pokud jsou prostředky připsány mimo provozní dobu devizového místa, nebo v době, který není pracovním dnem, bude obchod zrealizován následující pracovní den devizového místa nebo použité banky.

Pokud zadavatel uhradí prostředky hotově vkladem na sběrný účet devizového místa nebo zaplatí kartou, jeho transakce bude stornována a jím uhrazené peněžní prostředky mu budou vydány do pěti pracovních dnů v sídle devizového místa a v provozní době po předložení dokladu/konfirmace a dvou osobních dokladů zadavatele (ideálně OP a ŘP). Za tuto operaci je účtován administrativní poplatek dle Sazebníku, o který je snížena vracená částka zadavateli.

 

 

 

Devizové místo zasílá prostředky na účet příjemce nejdéle následující pracovní den po připsání prostředků od zadavatele.

Není-li provozní den devizového místa pracovním dnem i v zahraničních bankách, kde má devizové místo své účty, které mají být pro obchod použity, bude obchod zrealizován v nejbližší následující pracovní den zahraniční banky (zejména pro banky německé a slovenské).

Devizové místo volí odesílací banky a zasílá prostředky příjemci tak, aby byla zajištěno co nejrychlejší připsání prostředků.

Devizové místo nemůže samo ovlivnit rychlost připsání prostředků na účet příjemce, pokud zadavatel nezvolil a neuhradil např. expresní zpracování, které je technicky možné jen do určité hodiny v rámci dne a tato hodina se liší podle odesílací banky devizového místa. Rychlost připsání ovlivňuje také zvolená měna, banka příjemce, měna účtu příjemce, která nemusí být shodná se zasílanou měnou, případné korespondenční banky a pokud ve státě příjemcovy banky jsou dny pracovního volna nebo státní svátek.

Vypořádání obchodu se může zpozdit, pokud od zadavatele devizové místo musí zjišťovat dodatečné nezbytné podrobnosti o účtech, prostředcích, identifikaci.

 

14. Směnné kurzy

 

15. Další podrobnosti k vypořádání obchodů

 

VI.

DALŠÍ PODROBNOSTI K POSKYTOVANÝM SLUŽBÁM

 

Další podrobnosti k platebním službám

 

Limity zasílaných nebo konvertovaných prostředků

 

Reklamace

 

Desatero bezhotovostních konverzí

 

Reklamace a řešení sporů

 

Poplatky

Poplatky spojené s vypořádáním devizového obchodu jsou uvedeny v Sazebníku a smluvním klientům jsou k dispozici na webových stránkách www.easychange.cz

 

Historie transakcí

 

Zpracování a ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

Státy, do kterých zasíláme platby

 

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Adresa pro doručování: EasyChange s.r.o., Jungmannova 747/28, 110 00, Praha 1, Česká republika
 2. Adresa elektronické pošty: info@easychange.cz
 3. Další kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách zde.

 

VIII.

ÚČINNOST VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2021 a ke dni účinnosti nahrazují všechny předchozí verze všeobecných obchodních podmínek, není-li stanoveno jinak. 
 2. Ve vztahu k Rámcovým smlouvám uzavřeným přede dnem nabytí účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek, se použije znění těchto nových Všeobecných obchodních podmínek ode dne nabytí jejich účinnosti.
 3. Změny Všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

Historie dokumentu

Verze: 1.0

Datum účinnosti: 29.4.2019

Verze: 1.1

Datum účinnosti: 1.7.2020

 

Verze: 1.2

Datum účinnosti: 1.2.2021

 

Verze: 1.3

Datum účinnosti: 1.7.2021

Aktualizace provedena dne: 25.5.2021