EasyChange
Žádost o smlouvu
1. Vstupní údaje
2. Údaje firmy
3.
4. Další osoby
5. Bankovní spojení
6. Dokončení

Žádost o rámcovou smlouvu je z důvodu bankovní regulace poměrně obsáhlá (zejména pro firmy). Podléhá následnému schválení pracovníky EasyChange.
Je třeba ji vyplnit najednou. Smlouvy uzavíráme pouze s klienty, kteří mají zájem o pravidelné směny a v určitých objemech - v celkovém objemu nejméně 50 000 CZK měsíčně (nebo ekvivalent za delší časové období). Kvůli administrativní náročnosti smluv pro jeden obchod smlouvu neuzavíráme. 

Pro jednorázové anebo občasné směny směny EUR, malých i velkých částek, použijte portál www.Europlatba.cz - ten je možné použít ihned i bez uzavřené smlouvy.  Kurz se nastaví dle výše částky.
Pro jednorázový požadavek na směnu USD, GBP či kombinaci měn nás kontaktujte na info@easychange.cz

 

Formulář níže Vás sám provede všemi částmi žádosti. U některých polí je nápovědní ikonka (symbol otazníčku), po najetí na tento symbol se Vám zobrazí nápověda k danému poli. Pro vyplňování formuláře doporučujeme použít nejakutálnější verzi Vašeho internetového prohlížeče, popřípadě použít Google Chrome.

Díky schválené smlouvě můžete čerpat výhod v podobě výhodnějšího kurzu, můžete využít komfortu klientské zóny při zadávání opakovaných příkazů ke směně. Podrobné informace o poplatcích naleznete zde.

  

Informace o poplatcích

 

Zadání příkazu ke konverzi 0 CZK
Platba EUR v rámci Eurozóny a EHP do bank podporujících SEPA platby 0 CZK
Platba EUR do bank nepodporujících SEPA platby 300 CZK
Platba Expres mimo ČR 500 CZK
Mezibankovní platba USD tuzemská i zahraniční v režimu OUR 500 CZK
Mezibankovní platba USD či GBP tuzemská i zahraniční v režimu SHA 200 CZK
Vnitrobankovní platba USD či GBP tuzemská v rámci bank, kde má USD účty EasyChange 0 CZK
Platba GBP  do zemí mimo EHP v režimu OUR 500 CZK

Pokud je zdrojová měna jiná než CZK, poplatky jsou účtované kurzovým přepočtem v dané zdrojové měně.

Informace o firmě

Vyplnit dle IČ

Místo podnikání

Sídlo

Korespondenční adresa

Vaše údaje

    

Trvalé bydliště

Korespondenční adresa

Osobní doklad

Nahrávám. Prosím čekejte.
Nahrajte klepnutím.
Nahrávám. Prosím čekejte.
Nahrajte klepnutím.
 • Pro dodržení podmínek o identifikaci osob dle zákona 253/2008 Sb., prosíme, nahrajte kopii osobního dokladu, ze kterého bude patrná adresa trvalého bydliště (tj. obě dvě strany občanského průkazu, anebo pas v kombinaci s povolením k trvalému/dočasnému pobytu). Údaje na dokladu musí být shodné s údaji vyplněnými výše.
 • Vložené kopie osobního dokladu mohou být oskenované či vyfocené fotoaparátem.
  Kopie mohou být i graficky zneplatněné, písemné údaje ale musí být zřetelně čitelné, fotografie bez zásahů.
 • Pokud si nepřejete nahrát kopii osobního dokladu, identifikace klienta se může provést osobně na adrese pobočky, viz sekce Kontakty. Schůzku si sjednejte dopředu.
 • Níže můžete zplnomocnit další osoby, které budou moci Vaším jménem nebo jménem Vaší firmy uzavírat obchody se společností EasyChange s.r.o. Například rodinné příslušníky či svou účetní.
 • Seznam osob se následně přenese do Rámcové smlouvy jako její součást. Nemusíte zplnomocnit také nikoho, nejedná se o povinný údaj.

 

Zplnomocněné osoby

Nová osoba
Přidat
Nezadáno

 

 

Bankovní spojení

Zde zadejte svůj odesílací účet či účty - jedná se o bankovní účet, ze kterého Vy k nám budete zasílat prostředky pro směnu. Kupříkladu pokud máte v úmyslu nám prodávat devizy, vyplňte zde Váš devizový účet. 
Cílové bankovní účty, kam budeme zasílat konvertované prostředky my, si následně navolíte až budete mít přístup do Klientské zóny.

  

Nápověda:

 • Vlastní označení účtu - Pro Vaši snazší orientaci v různých účtech jsme přidali pole pro vlastní označení účtu. Vhodné pro ty z vás, kteří si měníte devizy v rámci svých osobních účtů. Lze zadat text i čísla. (Např. "Můj osobní účet FIO", "Firemní účet 270012345/2010"). Tento vlastní název se Vám bude zobrazovat při zadávání transakcí, do dokladů se však nepřenáší. 
 • Typ účtu - na výběr je český národní tvar (např. 150-1234567890/0123), mezinárodní tvar tzn. IBAN (např. CZ120123000000123456789) a "jiný formát", ten vyberte při zadávání účtu příjemce např. v Americe, Asii apod.
  U cizoměnových účtů u banky FIO a Raiffeisenbank zadejte běžný národní tvar.
 • Měna - Případný multiměnový účet zadejte jako více účtů se stejným číslem účtu avšak s rozdílnou měnou účtu.

 

 • Zadávané účty v národním tvaru a v IBANu jsou při uložení ihned validovány, zda-li se jedná o platná čísla účtu. Pokud Vám nejde účet uložit, překontrolujte zadané číslo. Pokud číslo účtu do pole kopírujete, zkontrolujte, jestli jste zkopírovali všechny znaky anebo jestli jste nepřekopírovali mezery navíc.

Dotazník

    

Informace pro politicky exponované osoby

 

Za politicky exponovanou osobu (PEP) se považuje:

Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkcis regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem, např.: vedoucí představitel územní samosprávy - starosta obce a města, primátor, hejtman kraje, apod.

- vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním - vedoucí představitel zemských orgánů, členové zemské vlády a parlamentu apod.,

- hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy (např. ministr) a jeho zástupce (náměstek nebo státní tajemník), 

- člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany,

- soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu,

- člen bankovní rady centrální banky,

- vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,

- člen statutárního orgánu nebo zástupce člena (v případě, že je členem statutárního orgánu právnická osoba) obchodní korporace  ovládané státem,

- velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise,

- nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, orgánu EU nebo v mezinárodní organizaci.

 

Za PEP se rovněž považuje osoba blízká k výše uvedené osobě, zejména:

- příbuzní v přímé linii - rodiče, prarodiče atd., děti, vnuci, pravnuci atd.

- sourozenec, manžel, manželka, partner, partnerka

- osoba sešvagřená (tj. příbuzní manžela, manželky, partnera, partnerky), zeť, snacha, tchán, tchýně

- osoba, která s ní trvale žije

-osoba v rodinném poměru nebo obdobném poměru k ní pokud by újmu, kterou utrpěla jedna osoba, druhá osoba důvodně pociťovala jako vlastní újmu

 

Za PEP se rovněž považuje osoba z jejího "podnikatelského okolí", která:

- je společníkem nebo skutečným majitelemstejné právnické osoby nebo svěřeneckého fondu jako osoba v 1. odstavci;

- je povinné osobě známo, že je v blízkém podnikatelském vztahu s osobou v 1. odstavci; tím se myslí materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti, kdy prospěch nebo újmu jedné osoby by mohla druhá osoba důvodně pociťovat jako prospěch či újmu vlastní;

- je skutečným majitelem právnické osoby nebo svěřenectví, o kterém je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v prvním odstavci.